Algemene voorwaarden


Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de website, om zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Zalmhuissteur.nl met wie Zalmhuissteur.nl een overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Zalmhuissteur.nl en Klant gezamenlijk.

1.6 Zalmhuissteur.nl de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Zalmhuissteur.nl, te vinden onder de URL http://webshop.zalmhuissteur.nl/

1.8 Zaken: zaken welke Zalmhuissteur.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Zalmhuissteur.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Zalmhuissteur.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Zalmhuissteur.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Zalmhuissteur.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Zalmhuissteur.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

a. door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDeal);

b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen bedragen normaliter 3 dagen na ontvangst betaling.

5.2 Zalmhuissteur.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Zalmhuissteur.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Zalmhuissteur.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingrecht

De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, daar het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Zalmhuissteur.nl alwaarna klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Zalmhuissteur.nl mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Zalmhuissteur.nl binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

b. het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat en bij gebreke waarvan, kan worden gedownload van de Website, volledig is ingevuld;

c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Zalmhuissteur.nl;

d. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard – totdat Zalmhuissteur.nl het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Zalmhuissteur.nl blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Zalmhuissteur.nl met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Zalmhuissteur.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder:

b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8. Overmacht.

8.1    In geval van overmacht is Zalmhuis Steur niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Zalmhuis Steur is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren, maar niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte comunicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet – tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

9.1.    Zalmhuis Steur is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
9.2.    De koper vrijwaart Zalmhuis Steur voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

Artikel 10.  Verwerking persoonsgegevens

10.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Zalmhuissteur.nl.

10.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de klant is verleend zal Zalmhuissteur.nl deze uitingen sturen.

10.3 De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar
persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Zalmhuissteur.nl aan te
passen bij onjuistheden.

Artikel 11 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Zalmhuissteur.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Zalmhuissteur.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

11.3 Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen- voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 Zalmhuissteur.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

12.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Zalmhuissteur.nl inloggegevens zijn verstrekt, draagt klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.